Home

Siris

 
 

Albizia Lebbeck

 
Siris woodAlso called East Indian walnut or white monkeypod
 
 
Siri tree
 

Siris tree

 

 

Siris tree in deciduous stage

 

Leaves and seed pod
     

Leaves and seed pod